Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune har etter delegasjon fra kommunestyret fattet følgende vedtak:

 

Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune vedtar å legge forslag til detaljregulering for Østre og vestre Stimarka fjellveier, på gnr. 61 og bnr. 2, 3 og 4, gnr. 72 bnr. 1, ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring.

Planforslaget er vist i kart med planid 2019001, merket Beiarn kommune og focus software, datert 06.02.2020, planbestemmelser datert 17.03.2020, og planbeskrivelse datert 17.03.2020.

Planbestemmelsene skal ha følgende endringer:

  • Det tas inn en bestemmelse som sier at veien ikke skal stenges med låst bom med tanke på utrykningskjøretøy.

  • Det tas inn en bestemmelse om at hytteeiere i området ikke kan hindres motorisert ferdsel til egen hytte jf. Friluftsloven § 4.

 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Enstemmig vedtatt.

 

Hensikten med planen er å regulere de to traktorveiene til private/felles kjøreveier, til nytte for grunneiere og hytteeiere i Stimarka hyttefelt.

Vegene ligger i et LNFR-område hvor all motorisert ferdsel reguleres etter Lov om motorferdsel i utmark (motorferdselloven). I følge loven er motorferdsel på vegene ikke tillatt, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til det.

 

Kommunen vurderer at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, under forutsetning av at de to adkomstveiene reguleres til private/felles kjøreveier, som blir stengt for allmenn ferdsel.

Kommunen anser ikke at planen vil ha så vesentlig virkning på miljø og samfunn, at den krever utarbeidelse av planprogram, jf. plan- og bygningsloven §§4-1 og 12-9.

 

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 MOLDJORD, eller til post@beiarn.kommune.no innen fristens utløp 26.6.2020
Merknader til planforslaget merkes «sak 19/613».

 

Saksbehandler i Beiarn kommune er Torbjørn Grimstad, t.grimstad@beiarn.kommune.no

Planens dokumenter er tilgjengelige under.

 

VEDLEGG:

Saksprotokoll - Detaljregulering Østre og Vestre Stimarka fjellveg

Planbeskrivelse

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser