Folkebibliotek

I tillegg til de nevnte funksjonene i bygningskonseptet vedtok kommunestyret i desember 2021 at folkebibliotek skal legges inn i prosjektet, og innlemmes som en del av byggets hjerte. Det ble lagt inn en økonomisk ramme til folkebibliotek på 15. mill. NOK

Nye tegninger

Prosjektgruppa var ikke fornøyd med planskissen som ble presentert for oss i oktober. Byggets fotavtrykk, størrelse og dermed også kostnad hadde betydning.
Nye reviderte skissetegninger ble presentert for prosjektgruppa 25. januar. Til stor applaus fra hele prosjektgruppa. Endelig hadde konseptet fått en utforming som vi ser oss svært fornøyd med.
Tegningene ble presentert for lag og foreninger i et møte 10. februar 2022.
Tegninger av FasadePlan 1-etasjePlan 2. etasje

fasade_250x154.png1_etg_250x154.png2_etg_250x154.png

Områder utomhus

Også den utomhusplanen som var utarbeidet til det tidligere konseptet må nå revideres og tilpasses til den nye bygningskroppen. Ny plan er ikke presentert for oss enda.

Parallelle prosesser

Det har vært jobbet med parallelle prosesser med brukerne. Bl.a med idrettslagene i forhold til hva som er deres behov når det gjelder fotballbane. NBI ønsker en 11’er fotballbane. De ser for seg å flytte sin aktivitet fra Innerjorda til et framtidig anlegg på Storjord. Fotballbane er ikke lagt inn som en del av prosjektet. Men det sees på mulige løsninger og hvilke grep som må gjøres for å evt realisere dette senere.  

Skytebane

Etter innspill og stort påtrykk er ønsket å få vurdert om det er mulig å legge til rette for å integrere skytebane som del av prosjektet – og dermed hvordan det kan integreres i bygningskomplekset. Tiden for å gjøre det var nå, mens det enda var mulighet, ellers ville den muligheten ha gått fra oss. Dermed er skytebane nå inkorporert i foreliggende tegningsmateriale. Det er her naturlig å føye til at dersom skytebanen skal realiseres, så forutsettes det at skytterlaget fremskaffer finansiering for den delen.

Tomt og grunn

Den første grunnundersøkelsen med boring og opptak av geologiske prøver ble utført i oktober -21. Prøvene er behandlet i laboratorium og analysert. Det er funnet kvikkleire i ett av 16 borehull. Etter gjeldende forskrift må det dermed gjøres supplerende undersøkelser for å kartlegge massestabiliteten i et større område rundt tomta.

Det jobbes nå med en boreplan for den supplerende undersøkelsen. Berørte grunneiere vil bli kontaktet i forkant av videre undersøkelser.