På vegne av forslagstiller Beiarn kommune og i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-2 og 12-8 varles det med dette oppstart av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning for utbedring av deler av Fv813 Beiarfjellet. Norconsult AS er engasjert til å forestå planarbeidet.

Planområdet omfatter gnr. 16 bnr. 3, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 20, 25, 29, 127 og 129, gnr. 17 bnr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 19 med fnr. 1, 36 og 71, gnr. 18 bnr. 5 samt gnr. 100 bnr. 1

Hensikten med planarbeidet er å utbedre fylkesveien i strekningen som ligger innenfor planområdet.
Planarbeidet vurderes å utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram.

Eventuelle innspill til varsel om planoppstart av detaljreguleringsplanarbeidet skal sendes skriftlig til Norconsult AS v/ Soia Rahasindrainy, PB 234, 8001 BODØ eller på e-post: soia.rahasindrainy@norconsult.com, innen 29.04.2023.