Dette er informasjonen som prosjektgruppen gav i møtet.

 • Powerpointpresentasjon av førsteutkast på skisse med romprogram (vedlegg).
 • Man jobber ut ifra område KB43, Harrmoen i reguleringsplanen.
 • Slik skissen framlegges nå, er kostnadene oppe i 231 mill. Det må gjøres enda flere realistiske vurderinger for å få det ned under kostnadsrammen på 200 mill.
 • Infrastruktur som vann, oppdemming av tomt, gang- og sykkelvei mv. er tatt med i kostnaden.
 • Fellesarealet er plassert midt mellom skoledel og flerburkshall. Det er tenkt at spesialrommene på skolen som kunst- og håndverkssal, sløydsal, Newtonrom kan brukes av andre grupper etter skoletid (organge del). Fellesarealet (gul del) består av ungdomsklubb, øvingsrom, skolebibliotek, kiosk/restaurant i tilknytning til kjøkken for Mat og Helse. Dette er også lokaler som kan benyttes av lag og foreninger ettermiddag, kveld og helg.
 • Prosjektgruppa har nå laget et forslag til justeringer i bygningskroppen, for å kunne «minske fotavtrykket», komprimere og få bedre effektutnyttelse av bygningsdelene og tomtearealet. Dette innspillet er nå sendt tilbake til HR Prosjekt AS, som kommunen har engasjert til å utarbeide detaljreguleringen av bygget.
 • Parkeringsplassen er lagt inn med 70 plasser inkl. 7 HC-plasser. Det er dimensjonert i forhold til kommuneplanen. Dette er kanskje dimensjonert for stort?
 • Det må gjøres en prosess med idrettslagene med tanke på bruken av området i sin helhet og med tanke på å utnytte anlegget hele livet i alle aldre. Idrettslagene spesielt, får oppfordringen om å vurdere sine anlegg opp imot det reguleringsarbeidet som nå skal gjøres på tomta. Det er i skisseutkastet lagt inn en 7er kunstgressbane. Vil det være stort nok for framtidig bruk? Hva skal eks. NBI gjøre med anlegget sitt på Innerjorda?
 • Vi må ta høyde for at prosessen vil ta litt lengre tid og det oppfordres til at lag og foreninger ser på alle søkbare midler innenfor sin egen virksomhet/ organisering også. Finnes det eksempelvis sponsormuligheter?
 • Grunneiere: Det har vært et møte mellom kommunen og grunneier. Grunneierne har gitt innspill som skal hensyntas. Gjelder kanskje spesielt landbruksarealet i nordlig del av tomta. Det er skal sjekkes ut hva kostnaden vil bli på å gjøre en vurdering av et alternativ areal og en konsekvensutredning av Storjord, Harrmoen.

Spørsmål og kommentarer:

 • Skytebanen er tatt ut. Det er veldig synd med tanke på alle gruppene som potensielt ville hatt nytte av dette anlegget uavhengig av alder. Spesielt for folk som ikke kan være så aktive eller har en nedsatt funksjonsevne. Hva er kostnaden på denne anleggsdelen?
 • Vi vet ikke kostnadene på hver enkelt anleggsdel ennå. Dette skal tas med i neste skisseutkast og det er lagt inn behov for en kostnadsanalyse som man kan gå videre med.
 • Spillemiddelordningen. Hvordan fungerer det?
 • Kommunen kan søke om spillemidler for flerbrukshallen med lager, svømmebasseng, garderobe, buldrevegg, styrkerom og eventuelt skytebane. Dette kan gjøres uavhengig av idrettslagenes deltakelse økonomisk. Man kan få inntil 1/3 av godkjent totalkostnad på anleggene + 20 % av godkjent kostnad som er Nord-Norge-tillegg. Søknadsfristen er 15. januar 2022 og før den tid, må det være ferdigstilt reelle anleggskostnader.
 • Hva med framtidige klimautfordringer og flomfare. Hvordan kan man ta høyde for det?
 • Man kan generelt ikke garantere for noe, men det man gjør nå, er å bygge opp tomta etter undersøkelser og anbefalte mål. Dette er også tatt med inn i kostnadene. Prøveboring av grunnene startet i uke 42.
 • Skileikområde: I mange år har området øverst på tomta blitt brukt til skileik. Dette er et naturlig område, som ikke trenger å bygges ut på noe måte. Arenaene ligger der.
 • Man kan ikke ta ut biblioteket! Det har vært snakk om hjertet i bygget i gjennomgangen. Dette er hjertet i bygget. Det er faktisk dyrt for noen å kjøre ned til Moldjord for å låne en bok. Da er det billigere å kjøre til byen og kjøpe boka. Det er også lettere å akseptere et noe dyrere bygg som rommer det man ønsker seg, enn et tomt bygg uten de aktivitetene.
 • Er det vurdert å samordne anlegget med nabokommunen?
 • Barn i Misvær ville reist til Storjord i dag, hvis øvingslokalene var der.
 • Det er i dag kun 6 svømmedager i året for skolen, som kjører til Misvær. Det er ganske få timer.
 • Hva skjer med bygg som brukes i dag, som Moldjord skole? Blir det lagt inn framtidig leie i de nye lokalene?
 • Det er ikke tatt standpunkt til dette ennå. Det er i hvert fall ikke planlagt at man skal trenge leietakere til den ordinære driften. Nå vil driftskostnadene i et nytt bygg bli annerledes enn dagens drift.
 • Det er bestilt en teknisk totalvurdering og rapport på tilstanden til Moldjord skole.
 • Utendørs: Husk på vedlikeholdet. Ikke legg til rette for mer arbeid enn det man klarer å vedlikeholde. Kanskje likke greit med en større asfaltert plass rundt parkeringsdelen. Den kan brukes til andre aktiviteter også, som tennisbane.
 • Husk på belysning, også på framtidig fotballbane.

 

Hva skjer framover?

Medio november:
Etter kommunens innspill, skal det komme en ny skisse med kostnadskalkyle fra HRP.
Da vet vi nok mer om det som er spurt om i møtet nå.

17. desember:
Kostnadskalkyle. Det jobbes mot å ha en mer presis kostnadskalkyle kar til budsjettmøtet i kommunestyret.

Før jul/nyttår:
Det kan legges opp til en ny visning av skisseprosjektet når revidert forslag kommer.

Underveis:
Det er alltid mulighet for å spille inn tanker til kommunen underveis.


Vedlegg:
Presentasjon skisseprosjekt