Vi vil gjennom hele prosessen komme med informasjon om prosjektets ulike faser og fremdrift.
Rommet vil også fungere som en informasjonsbase for kommunens innbyggere i dette prosjektet. Informasjonsmøter og innspillsmuligheter vil også bli kunngjort her.
Etter hvert vil vi også publisere arkitektens skisser og tegninger av bygningene som skal settes opp.

Etter vedtaket i kommunestyret i desember 2020 er det satt ned en prosjekt arbeidsgruppe som skal legge fram et forprosjekt til kommunestyret mot slutten av året.
Arbeidsgruppa er satt sammen med bred kompetanse og interesserte personer som ønsker og kan sette av tid til arbeidet. Dette er et stort prosjekt som vil kreve mye jobbing av prosjektets arbeidsgruppe.

 

Prosjekt arbeidsgruppen består av:

Kari-Marie Sandvik Stenmark, kommunalleder oppvekst og kultur – kommunal prosjektleder

Janne Berntsen, fagleder kultur

Knut Rønnåbakk, undervisningsinspektør, kulturskolerektor og med erfaring fra frivillig sektor

Ivar Sæther; representant for de ansatte, Utdanningsforbundet

Frank Movik, kommunalleder teknisk og landbruk

Torbjørn Grimstad, plan

Geir Hansen, bygg

Ekstern kompetanse – konsulent prosjektleder

 

Tilbudsgrunnlag for anskaffelse av konsulentforetak er ferdig utarbeidet, og kunngjøring av tilbudskonkurranse ble publisert den 2.februar. Vi er spent på hvilket konsulentforetak som ender opp med kontrakten. Svaret på det antar vi vil foreligge i slutten av mars. 

Anlegget skal ha mange funksjoner og kvaliteter, det skal være samlende, bidra til knutepunktsutvikling, og samtidig inngå i en større helhet og samspill med handel, turisme, landbruk, boliger, trafikk, uteområder, torg mm. Samlokalisering kan gi bedre effekter på ressursbruk og samarbeid på nye måter kan gi nye felles opplevelser.

Bred involvering fra de som skal bruke det nye anlegget er viktig for at prosessen skal bli vellykket. Vi legger opp til både innspill og høring undervegs.

Alle som ønsker å komme med innspill oppfordres til å sende de skriftlig på mail til Beiarn kommune post@beiarn.kommune.no.